Lublin: Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.
Numer ogłoszenia: 252937 - 2008; data zamieszczenia: 07.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna , ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4739000, fax. 081 4739001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Nadzór archeologiczny a/prace eksploracyjne b/inwentarz zabytków ruchomych c/dokumentacja rysunkowa d/dokumentacja fotograficzna e/analiza antropologiczna f/wstępna konserwacja zabytków ruchomych g/kwerenda archiwalna i w literaturze h/wykonanie czystorysu dokumentacji powykonawczej Część 2 - Ekshumacja szczątków żołnierzy a/wykonanie ogrodzenia b/wykonanie przekopu cmentarza c/transport skrzyń ze szczątkami d/włożenie szczątków e/uporządkowanie terenu Część 3 zaprojektowanie i wykonanie nowej kwatery na cmentarzy komunalnym w Świdniku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.37.00.00-7, 71.35.19.14-3, 45.21.54.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2008 godzina 09:30, miejsce: 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a piętro II, pokój nr 224.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).