Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.


Zamawiający - Port Lotniczy Lublin S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

SIWZ umieszczone jest na stronie internetowej zamawiającego www.portlotniczy.lublin.pl .

Przedmiot i zakres zamówienia określony jest w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia określa się na 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w oświadczeniu i potwierdzonych podpisem pod tym oświadczeniem.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia w postaci wadium.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

Oferty należy składać do dnia 27 marca 2009r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 224.