ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 A a (do formularza ofertowego)

Załącznik nr 1 A b (do formularza ofertowego)

Załącznik nr 1 A c (do formularza ofertowego)

Załącznik nr A a (do formularza ofertowego) serwis

Załącznik nr A b (do formularza ofertowego) serwis

Załącznik nr A c (do formularza ofertowego) serwis

Załącznik nr B a (do formularza ofertowego) parametry techniczne

Załącznik nr B b (do formularza ofertowego) parametry techniczne

Załącznik nr B c (do formularza ofertowego) parametry techniczne

Załącznik nr 1 A a specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1 A b specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1 A c specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 5- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 6- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8- Wykaz dostaw

pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1 A a do formularza ofertowego aktualny

Załącznik nr 1 A a specyfikacja techniczna

pytania i odpowiedzi 2

Załącznik nr 1 A c do formularza ofertowego aktualny

Załącznik nr 1 A c specyfikacja techniczna