Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4739000, faks 081 4739001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A. Zamawiający wymaga aby system identyfikacji wizualnej zawierał: 1) symbol firmy (znak i logotyp firmowy); 2) kolory firmowe; 3) symbole dekoracyjne; 4) typografie dekoracyjne; 5) księga standardów CI - tj. opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 06.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 15.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie udostępniona wykonawcom na podstawie art. 60e p.z.p. wraz z zaproszeniem do składania ofert.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Wraz ze zgłoszeniem można przekazać portfolio..

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Zamawiający nie przewiduje wypłaty nagród..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).