ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 wyniki badań gruntowo-wodnych

Załącznik nr 2 szkic architektoniczny projektowanego budynku

Załącznik nr  3 szkic niezbędnej przebudowy infrastruktury związanej z nowoprojektowanym budynkiem

Załącznik nr 4/1 i 4/2 mapa z lokalizacją projektowanego obiektu i jego położeniem względem obiektów towarzyszących

Załącznik nr 5 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 6 zatwierdzenie materiałów do wbudowania

Załącznik nr 7 zapytania o informację projektową

Załącznik nr 8 Program Funkcjonalno- Użytkowy

Załącznik A- zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A. dot. wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej, jej części krytycznej i na pokład statku powietrznego

Załącznik B -  zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A.  w sprawie realizacji prac zleconych (serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie obiektów PLL S.A.

Załącznik C- uchwała Zarządu spółki PLL S.A. w sprawie uchwalenia Regulaminu bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie portu Lotniczego Lublin.

Załącznik nr 9 formularz ofertowy

Załącznik nr 10 Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej

Załącznik nr 11 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 12 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 13 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 14 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 15 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 16 Wykaz robót

Załącznik nr 17 Wykaz usług

Załącznik nr 18 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami

Załącznik nr 19- Istotne postanowienia umowy

Regulamin_Tekst.pdf

Zalacznik_nr_17-wykaz_uslug_poprawiony.doc 

Zapytania i odpowiedzi.doc