Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku
Numer ogłoszenia: 54896 - 2008; data zamieszczenia: 18.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4739000, fax 081 4739001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku. 1.2. Każdy wariant opracowania winien być w trakcie prac uzgadniany z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany przed wystąpieniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 1.3. W koncepcji należy końcowo przedstawić propozycje zaliczenia dróg objętych opracowaniem do poszczególnych kategorii.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 74.23.22.30-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2008 godzina 11:30, miejsce: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin pokój 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki do pobrania