podstawa prawna:
STATUT „Port Lotniczy Lublin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie

§ 9
Władzami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 10
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu wynosi 4 (cztery) lata.
4. Umowę o świadczenie pracy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. W przypadku, jeżeli członek Zarządu wykonywać będzie swoją funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, wynagrodzenie takiego członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
8. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§ 11
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, sądzie i poza sądem, jak również zarządza majątkiem i interesami Spółki.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) każdy z członków Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych),
2) dwaj członkowie Zarządu łącznie, w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

§ 12
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą.