STATUT „Port Lotniczy Lublin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie

§ 9
Władzami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 13
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Sposób wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego określa Regulamin Rady Nadzorczej.


§ 14
1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący albo Przewodniczący na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Bezwzględnym warunkiem ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą jest, aby wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w Świdniku lub w Lublinie.
5. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustała Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.)

§ 15
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu,
5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków lub całego Zarządu,
6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członka albo całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7) wyrażanie zgody na tworzenie innych spółek i uczestniczenie w innych spółkach i podmiotach,
8) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki,
9) uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki,
10) uchwalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 zdanie drugie statutu,
11) wybór biegłych rewidentów.

§ 16
1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywie Rady, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty ich złożenia.

§ 17
skreślony

§ 18
Szczegółowy zakres i tryb prac Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na wniosek Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.