STATUT „Port Lotniczy Lublin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie

§ 9
Władzami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku i powinno się ono odbyć najpóźniej do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, określonym w ust. 2,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie odbywa sie w siedzibie Spółki albo w Świdniku.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustała Zarząd Spółki.

§ 21
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks handlowy do ważności uchwał wymaga większości kwalifikowanej.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału akcyjnego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 23
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2) decydowanie o przeznaczeniu i o podziale zysku bilansowego lub o sposobie pokrycia strat,
3) udzielanie władzom Spółki absolutorium,
4) zmiana Statutu Spółki,
5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
6) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki,
7) połączenie lub przekształcenie Spółki,
8) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki,
9) emisja obligacji,
10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
12) tworzenie i znoszenie funduszy,
13) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
14) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną/piątą) część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem 2 (dwóch) lat od zarejestrowania Spółki,
15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
16) ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków, 17) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
18) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.