ogloszenie

SIWZ

UWAGA!!!! zmiana SIWZ

załącznik nr 1 Formularz oferty

załącznik nr 2 Wykaz dostaw

załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zalacznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ!!!!

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej