ogłoszenie

 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

załącznik nr 1 do Wniosku - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 do Wniosku- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do Wniosku- Wykaz dostaw