ogłoszenie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

załącznik nr 1 do Wniosku- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

załącznik nr 2 do Wniosku- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do Wniosku- Wykaz dostaw