ogłoszenie

zmiana ogłoszenia 1

SIWZ

załącznik nr 6 a Formularz ofertowy

załącznik nr 6a (II) Formularz ofertowy

załącznik nr 6 b Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

załącznik nr 6c Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, którwj wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

załącznik nr 6d Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik 6 e Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.04r. PZP (dla osób fizycznych)

załącznik 6 f Wykaz robót

załącznik 6 g Wykaz osób

załącznik 7 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

 

bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/DROGI_LANDSIDE_I_SIECI_LANDSIDE_RAZEM/

Wprowadzono aktualizacje dotyczące eliminacji zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje.

pytania i odpowiedzi

załącznik nr 7 ze zmianami

zmiana ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert

zmiana SIWZ

zmiana ogłoszenia 3

pytania i odpowiedzi

zmiana SIWZ 2

zmiana siwz 4

dokumentacja

zmiana SIWZ 4a

Elektryka_do_sieci.zip

pytania i odpowiedzi

przedmiar robót instalacji stałoprądowych w stacji bazy pali:

TOM XIX 4.2 Obiekty Bazy Paliw - Przedmiar Robót

TOM_XI~6

TOM_XI~2

pytania i odpowiedzi 4

ZAŁĄCZNIK nr 17  dodano ogrodzenie TABELA PRZEDMIAROWA ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

pytania i odpowiedzi 5

pytania i odpowiedzi 6

załącznik ad 90 popr 28

pytania i odpowiedzi 7

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część I

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część II