ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10 -Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 11- Formularz ofertowy

Zączłącznik nr 12- Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 13- Oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu

Załącznik nr 14- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 15-Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia

załącznik nr 16- Wykaz robot

Załącznik nr 17- Wykaz osób

Dokumentacja techniczna (link):
bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/baza_paliw/

zmiana ogłoszenia 1

pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą siwz