ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 –  Oferta

Załącznik 1 A- Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 –  Wykaz dostaw

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24
ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy

Zmiana SIWZ !!!

zmiana ogłoszenia !!!

pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą SIWZ !!!

mapa

zmiana ogłoszenia 2

pytania i odpowiedzi 2

Załącznik nr 1 –  Oferta- zmiana

Załącznik 1 A- Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - zmiana

wybór najkorzystniejszej oferty