Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Oferta

Załącznik nr 2- Wykaz dostaw

Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5- Istotne postanowienia umowy

 pytania i odpowiedzi

wybór najkorzystniejszej oferty