ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz dostaw
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24
ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6- Oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy

zmiana ogłoszenia 1

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 1a

zmiana ogloszenia 2

odpowiedzi na pytania 2

zawiadomienie o wyborzej oferty najkorzystniejszej