Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku”,zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655). Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.