ogłoszenie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 5- Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 7- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 8- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr  9  – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 10- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

Załącznik nr 11- wykaz osób

pytania i odpowiedzi do SIWZ 1

pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

pytania i odpowiedzi do SIWZ 4