ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr I Specyfikacja techniczna – Minimalne parametry

Załącznik nr II Specyfikacja techniczna – Minimalne parametry

Załącznik nr III Specyfikacja techniczna – Minimalne parametry

Załącznik nr IV Specyfikacja techniczna – Minimalne parametry

Załącznik nr V Specyfikacja techniczna – Minimalne parametry

Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

pytania i odpowiedzi 1