ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1: Załączniki zostały zastąpione ujednoliconymi wersjami projektu

Projekt wykonawczy

Rys. PW 1 Widok wieży

Rys. PW-2 Konstrukcja wsporcza R1, Wspornik antenowy W1

Rys. PW-3 Pomost wsporczy PW1

Rys. PW-4 Pomost serwisowy PS1

Rys. PW-5 Pomost serwisowy PS2

Rys. PW-6 Obręcz zabezpieczająca

Rys. PW- 7 Iglica odgromowa

Rys. PW-8 Szczeble kablowe

Rys. PW-9 Rozmieszczenie krat - pomost PS-1

Rys. PW-10 Rozmieszczenie krat - pomost PS-2

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie 24 ust. 1 pkt 2

Załącznik nr 6- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 7- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8- oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami

pytania i odpowiedzi 1

E-1 Plan instalacji elektrycznych

E-2 Schemat zasadniczy zasilania

E-3 (2) Kontener radiokomunikacyjny

E-4 Kontener radiokomunikacyjny

Lublin_PW_opis TOM IIb Tetra (2)

dokumentacja geologiczno-inżynierska