ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik 1 A

załącznik 1 B

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 5- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 6- Istotne postanowienia umowy

Załącznik 1 A minimalne parametry

Załącznik 1 B minimalne parametry

pytania i odpowiedzi 1

pytania i odpowiedzi 2